Reglement

Het reglement is een invulling en uitwerking van de statuten van onze vereniging.
Dit reglement kan worden gewijzigd bij bestuurlijke meerderheid.

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam t.t.v. De Schans. Zij is gevestigd te Montfoort. De clubkleuren zijn rood (shirt) en zwart (broek of rok). 


Doel en middelen ter bereiking van het doel

Artikel 2

Haar doel en de middelen waarmede zij dit doel tracht te bereiken, zijn omschreven in artikel 2 van de Statuten.

Artikel 3

De vereniging bestaat uit:

 1. gewone leden
 2. ereleden
 3. leden van verdienste
 4. aangeslotenen
 5. donateurs/-trices

Gewone leden

Artikel 4

Gewone leden en aangeslotenen zijn gerechtigd aan wedstrijden deel te nemen.

Zij worden onderverdeeld in:

 1. Senioren 
 2. Junioren
 3. Aspiranten
 4. Pupillen en Welpen

De indeling geschiedt volgens richtlijnen van de N.T.T.B.


Het bestuur

Artikel 5 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 2 leden, waarvan 3 leden meerderjarig moeten zijn. De leden van het bestuur worden op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering uit en door de stemgerechtigde leden gekozen voor een termijn van twee jaar. Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen. De onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of ontstentenis wordt bij bestuursbesluit geregeld.


Taak van het bestuur

Artikel 6

Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen, binnen de kring van zijn bevoegdheid, in haar gehele omvang te behartigen.


Taken en bevoegdheden van de voorzitter

Artikel 7

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht der Algemene Vergadering om daarin wijziging te brengen, hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te hervatten, zo een tiende van de ter Algemene Vergadering aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt. 


Taken en bevoegdheden secretaris

Artikel 8

De secretaris voert de administratie der vereniging, voor zover deze niet aan de wedstrijdsecretaris is opgedragen. Hij is belast met het notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend; na genomen bestuursbesluit. Hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden. Op de Algemene Vergadering brengt hij het jaarverslag uit. Hij houdt de ledenlijst of het register bij, uit welke de aard van elk lidmaatschap dient te blijken. Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard.


Taken en bevoegdheden penningmeester

Artikel 9

De penningmeester beheert de geldmiddelen; voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en schulden der vereniging te allen tijde aanstonds kunnen worden gekend. 

Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitanties. Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regels. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer; tevens dient hij een begroting in betreffende de te verwachten inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar.

De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de Algemene Vergadering. Hij is verplicht aan de kascommissie inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te verstrekken welke deze commissie van hem terzake van zijn beheer mocht verlangen. Gelijke verplichting bestaat voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.


Taken en bevoegheden wedstrijdsecretaris

Artikel 10

De wedstrijdsecretaris is belast met alle taken betrekking hebbend op de competitie en toernooien.


Het dagelijkse bestuur

Artikel 11

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur behandelt die zaken, welke geen uitstel gedogen, alsmede die, welke het wordt opgedragen. Het deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mee.


Algemene Vergadering

Artikel 12

Jaarlijks wordt in augustus de Algemene Vergadering gehouden. Dag, uur en plaats van deze vergadering worden door het bestuur vastgesteld. De leden worden tot de Algemene Vergadering schriftelijk door de secretaris opgeroepen; de termijn van de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. De oproeping vermeldt de plaats van de vergadering en het tijdstip, alsmede de te behandelen onderwerpen. De Algemene Vergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie. 

Zij is voor alle gewone leden vanaf 16 jaar toegankelijk, alsmede voor ereleden en leden van verdienste. Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de oproeping de kandidaat. Tegenkandidaten kunnen door tenminste vijf leden worden voorgesteld, mits zij hiervan voor de vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris, met akkoordverklaring van de tegenkandidaat.

Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen.

Op de Algemene Vergadering zal buiten hetgeen verder op de agenda mocht zijn geplaatst: 

 1. de secretaris en de wedstrijdsecretaris samen het jaarverslag uitbrengen, alsmede de notulen van de vorige Algemene Vergadering;
 2. de penningmeester het financiële verslag uitbrengen, waarna de vergadering, gehoord het advies van de kascommissie, gelegenheid moet worden gegeven zich over decharge van het bestuur uit te spreken;
 3. de begroting alsmede de contributie voor het komende verenigingsjaar worden vastgesteld;
 4. de verkiezing van het bestuur plaats hebben.

Buitengewone vergadering

Artikel 13 

Een buitengewone vergadering kan door het bestuur worden uitgeschreven. Het bestuur is daartoe verplicht, indien tenminste een tiende der stemgerechtigde leden hierom, met opgave van de te behandelen punten, schriftelijk heeft verzocht! In dit geval dient de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek te worden gehouden. Geeft het bestuur binnen twee weken geen gevolg aan het verzoek van de hiervoor bedoelde leden, dan zijn zij zelf bevoegd tot de oproeping van de betreffende vergadering over te gaan.


Bestuursvergadering

Artikel 14 

Bestuursvergaderingen worden, naargelang van de behoefte door de voorzitter of op voorstel van twee bestuursleden belegd.


Totstandkoming bestuursbesluiten

Artikel 15 

Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid der bestuursleden aanwezig is.


Stemgerechtigde leden

Artikel 16 

Stemgerechtigde leden zijn omschreven in artikel 9 van de statuten.


Wijze van stemmen en geldigheid van stemmen

Artikel 17 

De wijze van stemmen en geldigheid van stemmen zijn omschreven in artikel 18 van de statuten.


Meerderheid van stemmen

Artikel 18 

Het begrip “meerderheid van stemmen” is omschreven in artikel 18 van de statuten.


Kascommissie

Artikel 19

De kascommissie wordt benoemd en voert haar taken uit als omschreven in artikel 16 van de statuten.


Contributie

Artikel 20

 1. De verenigingscontributie is bij voorkeur over een half jaar bij vooruitbetaling verschuldigd. 
 2. In afwijking van het vorenstaande is men bij toetreding drie maanden bij vooruitbetaling verschuldigd. 
 3. De hoogte van de verenigingscontributie is voor de jeugd afhankelijk van de, peildatum 1 juli, geldende groepsindeling.
 4. Het bestuur heeft het recht leden, die in bijzondere omstandigheden verkeren, geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van verenigingscontributie.
 5. De bondscontributie dient door competitie-spelende leden binnen een maand na ontvangst van het verzoek om betaling te worden voldaan.
 6. Afwijking van het vorenstaande slechts in bijzondere omstandigheden na overleg met de penningmeester.
 7. De hoogte van de contributie wordt in een afzonderlijke bijlage bij het huishoudelijk reglement gespecificeerd.

Straffen

Artikel 21

Het bestuur is bevoegd om een lid te schorsen. Dit wordt nader omschreven in artikel 10 en 11 van de statuten.


Clubkleding

Artikel 22 

Van alle leden wordt geëist dat zij tijdens competitiewedstrijden, alsmede door de vereniging georganiseerde toernooien, de voorgeschreven clubkleding dragen.


Slotbepalingen

Artikel 23

In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur (zie artikel 25 van de statuten).

Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle verder wettig vastgesteld en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen. leder lid ontvangt bij toetreding een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

De Algemene Vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits niets in strijd komende met de statuten.

De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook van de leden en/of derden in of buiten de accommodatie aanwezig.

De leden dragen zorg, dat de eigendommen der vereniging op de daarvoor bestemde plaats worden geborgen, niet beschadigd worden of verloren gaan.

Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem opzettelijk aangerichte schade aan enig eigendom of gehuurde der vereniging.